Współpraca

Materiały do pobrania:

szczegółowe warunki współpracy.pdfWarunki współpracy

1. Zleceniobiorca

Internetowa oferta artykułów reklamowych na stronie www.neon-light.pl jest prowadzona przez firmę Zakład Reklam Świetlnych NEON sp.jawna z siedzibą w Zaborze przy ul. Chłapowskiego 32 zwanym dalej Zleceniobiorcą. Powyższa publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego i może być rozumiana wyłącznie jako informacja handlowa.

2. Zamówienia

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Zmiana umowy nastąpić może jedynie w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Druki zamówień wypełnia przedstawiciel firmy Zakład Reklam Świetlnych NEON po otrzymaniu od zleceniodawcy potrzebnych danych, a następnie przesyła mailem druk, który należy po zatwierdzeniu odesłać faxem lub e-mailem.
Zamówienie powinno zawierać w szczególności następujące informacje:

a) przedmiot zamówienia i cenę;

b) firmę (nazwę) Zamawiającego, w przypadku osób fizycznych należy podać pełne imię i nazwisko oraz nazwę, pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza; numer, pod jakim dana działalność figuruje w Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz siedzibę urzędu, który dokonał wpisu. W przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego należy podać numer, pod którym dany podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym;

c) adres siedziby Zamawiającego, w przypadku osób fizycznych należy podać adres, pod jakim prowadzona jest działalność gospodarcza oraz adres zamieszkania;

d) NIP, REGON, numer telefonu i faksu; adres poczty elektronicznej Zamawiającego; w przypadku osób fizycznych także numer PESEL;

e) imię, nazwisko, numer telefonu i faksu; adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktów. W razie wątpliwości przyjmuje się, że osoba wskazana do kontaktów jest umocowana przez Zamawiającego do składania oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy dotyczących umowy, w tym zmian, uszczegółowienia, odstąpienia, rozwiązania umowy oraz do odebrania przedmiotu zamówienia;

f) informacje, materiały, logotypy konieczne do wykonania przedmiotu dostawy, określenie kolorów Ral lub numerów Pantone lub CMYK jeśli takie ustalenia istnieją.

g) datę sporządzenia zamówienia;

h) cenę netto, podatek vat, cenę brutto

i) określone formy płatności, zaliczki itp.

j) informacje o sposobie dostawy

k) pieczątkę oraz podpis Zamawiającego lub osoby działającej w jego imieniu.

3. Szczegóły zamówienia

Przy podawaniu koloru stosujemy palety RAL, PANTONETM lub CMYK w zależności od techniki druku lub reklam zewnętrznych w przypadku mniejszych wymagań typowe określenia jak: granatowy, pomarańczowy, czerwony, niebieski, itp. W przypadku występowania logo firmy, prosimy o dostarczenie pliku graficznego Państwa logo najlepiej w formacie *cdr, *ai, *.eps lub ewentualnie *.tif, *.jpg, *.bmp lecz w rozdzielczości co najmniej 300 dpi przy docelowym wymiarze.

W oparciu o informacje, materiały, logotypy, o jakich mowa w ust. 2 lit. f powyżej, firma Zakład Reklam Świetlnych NEON wykona graficzne projekty, przedmiotu zamówienia i przedłoży je do akceptacji Zamawiającemu lub osobie, o jakiej mowa w ust. 2 lit. e powyżej. Firma Zakład Reklam Świetlnych NEON przystąpi do wykonywania przedmiotu zamówienia po otrzymaniu od Zamawiającego lub osoby, o której mowa w ust. 2 lit. e powyżej, akceptacji na piśmie projektów graficznych, o których mowa powyżej. Zamawiający lub wskazana powyżej osoba mogą zgłaszać uzasadnione poprawki do projektów graficznych.

Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z firmą Zakład Reklam Świetlnych NEON w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, a w szczególności do terminowego i poprawnego przesyłania materiałów do wykonania umowy, dokonywania akceptów, informowania o zmianach informacji umieszczanych w kalendarzach, w terminie umożliwiającym zastąpienie informacji nieaktualnych lub błędnych.

Złożone zamówienie stanowi jednocześnie oświadczenie Zamawiającego, że jest on uprawniony do korzystania z materiałów, logotypów jako przedmiotów praw autorskich na polach eksploatacji koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. Składając zamówienie, Zamawiający upoważnia firmę Zakład Reklam Świetlnych NEON do korzystania z tych materiałów, logotypów w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności do wprowadzenia do pamięci komputera, zwielokrotnienia, umieszczenia na przedmiocie zamówienia, a także dla celów promocyjnych, opisanych poniżej. Zamawiający zwolni firmę Zakład Reklam Świetlnych NEON z wszelkich roszczeń, naprawi każdą szkodę, jaką firma Zakład Reklam Świetlnych NEON poniesie w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie uprawniony do korzystania ze wskazanych powyżej przedmiotów praw autorskich.

Firma Zakład Reklam Świetlnych NEON zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanych artykułów reklamowych (zawierających logotyp, firmę, znak towarowy, projekty autorskie) w celach marketingowych, chyba że strony na piśmie postanowią inaczej.

4. Ceny i Płatności:

Podawane ceny opublikowane w cennikach lub kalkulowane indywidualnie są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%

Dostępne są następujące formy płatności:
• za pobraniem / płatność gotówką
• przelewem z góry
Przedpłata - warunkiem realizacji tej formy płatności jest przesłanie nam kopii przelewu na nasze konto w wysokości kwoty brutto widniejącej na fakturze pro forma, która zostanie wysłana drogą e-mailową. Nieotrzymanie przez nas potwierdzenia Państwa przelewu w terminie określonym na fakturze pro forma uznajemy za anulowanie zamówienia.
• przelew z terminem płatności 7 lub 14 dni
Sprawdzonym stałym kontrahentom (najwcześniej po trzeciej realizacji) umożliwiamy płatność przelewem z terminem płatności 7 lub 14 dni. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki w wysokości 0,2% od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto.

5. Zaliczki

Przy pierwszych realizacjach są pobierane i wynoszą średnio 30% wartości zamówienia. W chwili złożenia zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez firmę Zakład Reklam Świetlnych NEON.

6. Terminy realizacji

Terminy ustalane są indywidualnie w zależności od wybranego produktu i sposobu jego realizacji.

7. Reklamacje

Reklamacje zrealizowanego zlecenia należy zgłosić do 7 dni roboczych od dnia odbioru zlecenia.
W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez firmę Zakład Reklam Świetlnych NEON reklamowanego produktu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik firmy Zakład Reklam Świetlnych NEON poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania.

Firma Zakład Reklam Świetlnych NEON zobowiązuje się do pisemnego uzasadnienia, w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji.

Firma Zakład Reklam Świetlnych NEON ma prawo do negatywnego rozpatrzenia reklamacji jeżeli nie zostanie zwrócone 100% zrealizowanego zamówienia.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół szkody poświadczony przez przewoźnika oraz niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie firmę Zakład Reklam Świetlnych NEON. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

W przypadku uzasadnionej reklamacji Firma Zakład Reklam Świetlnych NEON pokrywa koszty przesyłek związanych z reklamacją oraz zobowiązuje się do: bezpłatnego ponownego wykonania zlecenia lub obniżenia ceny za wykonaną usługę. W przypadku, kiedy Klient nie wyrazi zgody na ponowne wykonanie przez Zakład Reklam Świetlnych NEON usługi, ani na obniżenie ceny, otrzyma zwrot zapłaty za reklamowane zlecenie.

Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca manualna forma wykonania zamawianego produktu i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach czy oglądaniu kolorów Ral przy różnym świetle. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.).

Wady stwierdzone przy odbiorze wyrobów i zgłoszone do reklamacji nie mogą dotyczyć uchybień, które mogły być wykryte przez Zamawiającego podczas badania wzorów i projektów, a mimo to nie zostały zgłoszone. W takich przypadkach firma Zakład Reklam Świetlnych NEON nie będzie ponosić odpowiedzialności.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.Mapa serwisu | Kontakt